قوانین و مقررارت

قیمت هر اتاق در روزهای عادی

قیمت هر اتاق در روزهای تعطیل

ساعت تخلیه

قیمت هر اتاق با صبحانه و نهار و شام محلی